MAJĄTEK TRWAŁY

Zestawienie rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r. wg wartości netto:

1. Środki trwałe – 6 645 027,31
• Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) – 437 006,72

• Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 4 582 491,50

• Urządzenia specjalne i maszyny – 942 749,25

• Środki transportu – 537 408,10

• Inne środki trwałe – 145 371,74

2. Środki trwałe w budowie – 21 130,08

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.