ZARZĄDZENIE NR 43 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 19 sierpnia 2016 r.  w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach


Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nadaje się statut Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

 

Załącznik 1. [STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH]

Załącznik do zarządzenia nr 43 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 sierpnia 2016 r. (poz. 35)

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

§ 1. 1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach, zwany dalej „Ośrodkiem Doradztwa”, działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

 1. W ramach Ośrodka Doradztwa wyodrębnia się oddział w Koszalinie.
 2. Ośrodek Doradztwa może posługiwać się skróconą nazwą „ZODR”.
 3. Ośrodek Doradztwa może posługiwać się następującym logo:

zarzadzenie logo

§ 2. 1. Ośrodek Doradztwa realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu doradztwa rolniczego wynikające z ustawy.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Ośrodek Doradztwa realizuje we współpracy z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie.

§ 3. 1. Ośrodkiem Doradztwa kieruje dyrektor Ośrodka Doradztwa, zwany dalej „dyrektorem”, przy pomocy:

1) jednego lub dwóch zastępców dyrektora;

2) głównego księgowego;

3) dyrektora oddziału;

4) kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a–i, lub osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. j–n.

 1. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje wskazany przez niego w regulaminie organizacyjnym zastępca dyrektora, a w przypadku nieobecności zastępcy dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, upoważniony przez dyrektora dyrektor oddziału lub jeden z kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a–i, lub upoważniona przez dyrektora jedna z osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. j–n.

§ 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa wykonuje dyrektor oraz osoby przez niego upoważnione.

§ 5. 1. Ośrodek Doradztwa tworzy:

1) centrala z następującymi komórkami organizacyjnymi:

 1. a) Dział Technologii Produkcji Rolniczej,
 2. b) Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym,
 3. c) Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 4. d) Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska,
 5. e) Dział Teleinformatyki,
 6. f) Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
 7. g) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 8. h) Dział Księgowości,
 9. i) Dział Kadr i Organizacji Pracy,
 10. j) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej,
 11. k) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 12. I) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
 13. m) Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakości,
 14. n) Stanowisko do Spraw Kontroli;

2) powiatowe zespoły doradztwa rolniczego.

 1. W ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–i, dyrektor Ośrodka Doradztwa może tworzyć zespoły lub sekcje.
 2. Oddział Ośrodka Doradztwa stanowi komórkę organizacyjną Ośrodka Doradztwa.
 3. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.