Informacja

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 721) przy Zachodniopomorskim  Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, powołana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora ZODR w Barzkowicach

Regulamin Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR
Członkowie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR