KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest pani Jowita Windak: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 91 479 40 34.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji ustawowych zadań ZODR, wynikających z art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 721).

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZODR, realizacji zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZODR.
 2. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZODR.
 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem lub z IOD.

 1. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazane w pkt. 1 i 2.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ZODR Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przetwarzanych danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem lub IOD, mailowo lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1 i 2.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 20:30 r.ruducha